Sreda/Wednesday, 03. 09. 2008Šibam v francoski Perpignan; se vidmo!

I'm off to french Perpignan; see ya!

0 komentarji: